ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ЗА ПОСЕТИТЕЛИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ГАЛЕРИЯ БУРГАС

1. Въведение

„ГАЛЕРИЯ БУРГАС“ ЕАД е собственик на Търговския център „Галерия Бургас“, находящ се в гр. Бургас, ул. Янко Комитов №6 (наричани по-долу „Собственикът“ и съответно „Търговският център“).

Търговският център работи в съответствие с разпоредбите на тези Правила за вътрешния ред за посетители (наричан по-долу „Правилата“), установяващи изисквания, които трябва да се спазват от всички посетители на Търговския център, с цел за осигуряване на оптимално функциониране на търговската дейност и ефективно използване на съоръженията на Търговския център.

Под посетител се разбира всяко лице, което има достъп до Търговския център, независимо от неговото качество, включително но не само клиенти на търговски обекти, персонал, упълномощени представители и др.

Тъй като Търговският център има за цел да осигури приятна и безопасна атмосфера за своите посетители, същите са длъжни да спазват настоящите Правила.

С достъпа си до Търговския център посетителите потвърждават и приемат, че са се запознали с тези Правила и че ще спазват всички инструкции и разпоредби на Правилата, като техният достъп до Търговския център е разрешен само при спазване на изискванията, включени в тези Правила, без ограничения или резерви.

Тези Правила се прилагат за посетителите на Търговския център, който е частна собственост, отворена за обществеността, във всички негови зони (включително, но не само вътрешните и външни части на Търговския център, паркинга, зелените площи, улиците и пешеходните алеи на Търговския център).

Търговския център „Галерия Бургас“ си запазва правото да ограничава своите посетители, да отказва достъп или да отстранява от Търговския център посетители, които не спазват разпоредбите на тези Правила.

Посетителите носят отговорност за преки и косвени вреди, причинени на Търговския център, Собственика, неговите служители и сътрудници, както и на други посетители.

Търговският център е наблюдаван и видеонаблюдаван обект с оглед безопасността на своите посетители, в съответствие с разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност, и това е отбелязано със специфични табели на входовете и в неговия периметър.

Собственикът на Търговския център има право да променя едностранно Правилата, когато сметне за необходимо.

Правилата са достъпни на бюро „Информация“ и в администрацивния офис на Търговския център и на уебсайта www.galleriaburgas.bg.

2. Работно време на Търговския център

Работното време на Търговския център и/или на отделни обекти в него е указано на входа на търговския център и е достъпно на уебсайта www.galleriaburgas.bg.

Достъпът на посетители до Търговския център извън работното време е забранен, с изключение на лицата, за които изрично е предвиден такъв достъп.

3. Достъп до Търговския център

3.1. Забранен е достъпът в Търговския център на:

а) лица под 14 години, непридружени от възрастен;

б) лица с увреждания или заболявания, които ги правят уязвими на публично място, непридружени по подходящ начин;

в) лица под въздействието на алкохолни напитки, наркотици, халюциногенни вещества, наркотични вещества и др.;

г) лица с неприлично, неподходящо облекло или облекло, което насърчава или съдържа дискриминационни символи (фашистки, расистки, ксенофобски и др.);

д) лица, които подбуждат към насилие или насърчават дискриминационни послания от всякакво естество, например расистки или ксенофобски послания;

е) лица с непристойно или агресивно поведение, което нарушава реда и спокойствието на останалите посетители;

ж) лица, които преди това са посещавали Търговския център, и които при предишни посещения са предизвиквали различни инциденти, като: кражби, унищожаване, заплахи, непристойно, агресивно поведение спрямо посетители и/или служители на Търговския център, нарушаване на реда и спокойствието на останалите посетители, пораждане или подклаждане на конфликтни ситуации, или са се държали неадекватно.

з) лица, които имат в себе си каквото и да е оръжие, боеприпаси, остри предмети, с изключение на служители на държавни органи или упълномощени служители на охраната;

и) лица, които имат в себе си наркотици, токсични, експлозивни, запалими, дразнещо-сълзотворни материали или вещества или други вещества/материали, считани за опасни от действащото законодателство, с изключение на служители на държавни органи или упълномощени служители по сигурността;

й) лица с велосипеди, тротинетки, ролери, шейни, скейтбордове или други средства за придвижване (освен ако през цялото време на посещението си ги носят в ръка), с изключение на бебешки колички, специално оборудване/устройства, използвани от хора с увреждания или такива, които се придвижват със затруднения, или от упълномощени лица, използвани за интервенции или наблюдение на Търговския център;

к) лица с домашни любимци, с изключение на кучета, използвани за подпомагане на слепи хора или кучета пазачи, използвани от службите за сигурност/охрана, както и посетители на зоомагазина, когато се придвижват по указания за това маршрут;

л) лица, носещи игри/играчки/оборудване, които могат да нарушат безопасното движение на останалите посетители;

м) посетители извън работното време на Търговския център, с изключение на лицата, за които изрично е предвиден такъв достъп.

3.2. Във всички части на Търговския център посетителите трябва:

а) да спазват всички правила, насоки и забрани, упоменати от специфичните табели и изисквания за безопасност, изложени в Търговския център, като носят пълна отговорност в случай на неспазване;

б) да изхвърлят опаковки, дъвки, остатъци, угарки от цигари и всякакъв вид отпадъци само в специално подредените за целта кофи или пепелници;

в) да не замърсяват Търговския център;

г) да предотвратяват и да се въздържат от създаване на силни вибрации или шум, чрез викове или други смущаващи звуци или чрез използване на високоговорители, телефони, играчки или друго аудио/видео оборудване с високо ниво на звука, освен в случаите на концерти или събития, които са разрешени или се организират от Търговския център;

д) да предотвратяват и да се въздържат от действия, които могат да предизвикат прах, задимяване или миризми, които могат да засегнат други посетители;

е) да предотвратяват и да се въздържат от действия, които могат да застрашат живота или здравето, тяхното собствено или това на други посетители, включително но не само: облягане или навеждане през парапети, прозорци, балкони, тераси, блокиране или опит за блокиране на автоматични врати, асансьори, ескалатори и др.

ж) да не оставят лични вещи без надзор. Търговският център не носи отговорност за тяхната безопасност и цялост. Изоставеният багаж ще бъде изваден и унищожен след 7 календарни дни, ако собственикът не се яви да го вземе на бюро Информация или в административния офис на Търговския център.

3.3. Във всички части на Търговския център следните действия са строго забранени, без да се ограничават до изброените:

а) достъп на посетителите до всякакви други пространства освен обществените места (пространства) на Търговския център, включително, но не само, складови помещения, зони за пресоване на отпадъци, рампи за достъп на автомобили, стопански постройки или технически помещения, коридори и зони за снабдяване, зони, обозначени с "Достъпът забранен за неупълномощени лица", "Влизането забранено за неупълномощени лица", както и във всички други административни зони, където достъпът е разрешен само за упълномощени лица;

б) достъп на посетители до външните стълби, предназначени за ремонтни дейности и до покрива на сградата;

в) използването на ескалатори с колички за деца или друго специално оборудване/устройства, използвани от хора с увреждания или такива, които се придвижват със затруднения. По отношение детските колички се забранява използването на ескалатори, независимо дали по време на използването им детето е в количката или не, или се държи на ръце;

г) пушене на места, различни от специално организираните, в съответствие с разпоредбите на Закона за здравето и приложимото българско законодателство;

д) драскане, писане, боядисване, цапане с каквито и да е вещества, демонтиране, преместване, чупене, повреждане или унищожаване на мебели (пейки, маси, столове, кошчета за боклук и др.), както и всякакви инсталации, съоръжения, конструктивни или декоративни елементи на Търговския център;

е) аудио- и видеозаписи, както и професионално фотографиране, без предварителното писмено съгласие на ръководството на Търговския център;

ж) разпространение на рекламни материали, предоставяне на всякакъв вид реклама или дейности по проучване на пазара (разпространение или показване на флаери, брошури и други рекламни материали, провеждане на пазарни проучвания, въпросници, интервюиране на посетители, набиране на средства, събиране на подписи и др.) без предварителното писмено одобрение на ръководството на Търговския център, дори ако рекламните материали се разпространяват безплатно;

з) показване на рекламни материали без предварителното писмено съгласие на ръководството на Търговския център;

и) събития или събирания от политически или религиозен характер;

й) просия, продажба или събиране на продукти от всякакъв вид, протести, търгове, дегустации, изложби, шоу програми, организиране на благотворителни акции, артистични представления (от актьори, оркестри, хорове, акробати, танцьори) и др.), импровизации, флашмоби, игри или всякакви други събития, предназначени за публика, без предварително писмено разрешение от ръководството на Търговския център;

к) дискусии на висок тон, нецензурни думи, обидни изрази или заплахи, агресивно поведение;

л) консумация на наркотици, упойващи и други халюциногенни вещества, както и алкохол, с изключение на обектите в зоната за хранене, в които такъв се продава или в обекти, предлагащи дегустация;

м) дейности, които нанасят щети (включително имиджови) на Търговския център и присъстващите в него наематели, бойкот на тяхната дейност, популяризиране на трети страни / конкуренти на Търговския център или наемателите, присъстващи в Търговския център, в т.ч. но не само създаването на групи, които показват общи послания (тениски, банери, рекламни знаци и др.);

н) престой в Търговския център след приключване на търговската дейност в съответната зона;

о) палене на огън;

п) използването на транспортни средства (включително, но не само, ролкови кънки, ролери, скейтбордове, шейни, скутери, велосипеди, моторизирани или електрически превозни средства от всякакъв вид), с изключение на бебешки колички или специално оборудване/устройства за пътуване за хора с увреждания или такива, които имат затруднения при придвижването;

р) амбулантна продажба на стоки без писменото съгласие на ръководството на Търговския център;

с) игри с топки, дронове или други подобни дейности, които могат да застрашат безопасността на други посетители;

т) блокиране/възпрепятстване на пътищата за достъп или предпазните врати и коридорите за аварийни изходи по какъвто и да е начин, като например, но не само с материали, обемисти предмети, малки предмети, които могат да пречат на посетителите, чрез разполагане на голям брой хора пред врати/коридори и др.;

Посетителите, които не спазват горните разпоредби, ще бъдат изведени от Търговския център.

3.4. Правила, приложими за малолетни и непълнолетни

Непълнолетно лице означава лице навършило 14 години, но ненавършило 18 години.

За всички малолетни (лица ненавършили 14 години) и непълнолетни (лица навършили 14 години, но ненавършили 18 години) отговорността за причинени от тях вреди или злополуки, както и за спазване на Правилата, се носи от родителите, съответно в тяхно отсъствие от настойника, попечителя, дори ако родителите или настойникът/попечителят не придружават детето.

Родителите, съответно придружителите, са пряко отговорни за безопасността и надзора на децата и са длъжни да спазват инструкциите и правилата за безопасност на децата.

Собственикът на Търговския център не носи отговорност при никакви обстоятелства за действията или вредите, извършени от малолетни или непълнолетни, или за претърпени от тях вреди, вкл. злополуки от всякакъв характер и на всяко място в Търговския център (включително на паркинга), включително в резултат на липса на надзор или неадекватен надзор над тях. Собственикът на Търговския център няма законово задължение за надзор на малолетни или непълнолетни.

3.4.1. Достъп и надзор на малолетни и непълнолетни лица

а) Забранен е достъпът на малолетни и непълнолетни лица под 14 години без пълнолетен придружител.

б) При съмнение относно възрастта, охраната в Търговския център има право да изиска представяне на оригинален валиден документ за самоличност със снимка, както и да ограничи достъпа на лица под 14 години, непридружени от пълнолетно лице. Непредставянето на валиден документ за самоличност, включващ снимка на лицето, за доказване на възрастта, ще доведе до ограничаване на достъпа на лицето в тази ситуация.

в) Документът за самоличност ще се представя само за проверка на възрастта, извършена визуално. Собственикът на Търговския център не задържа, записва, копира или съхранява представените документи по никакъв начин.

г) По всяко време, когато са в Търговския център, непълнолетните под 14-годишна възраст трябва да бъдат надлежно и непрекъснато наблюдавани от придружаващия ги възрастен. Собственикът на Търговския център не носи отговорност за нараняването им.

д) Препоръчително е децата под 2 години да останат в количката или да бъдат държани от възрастен през целия период на посещение в Търговския център.

е) Строго е забранено да се оставят малолетни лица без надзор във всяка зона на Търговския център (като например, но не само, в близост до парапети, стълби/ескалатори, асансьори, килери/гардероби, при тоалетните, на външните тераси, до вентилационните решетки и др. или на открития и/или закрития паркинг на Търговския център).

3.5. Управление на отпадъците

а) Посетителите на Търговския център следва да изхвърлят собствените си отпадъци в специално обособените за целта места в Търговския център.

б) Забранява се изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци (включително, но не само фасове от цигари и дъвки) извън специално предназначените за целта места.

в) Забранено е изгарянето на отпадъци от всякакъв вид в помещенията (вътрешни или външни на) Търговския център.

3.6. Паркинг

а) Паркингът, свързан с Търговския център, е предназначен за използване от посетители и упълномощени лица.

б) Посетителите, които използват паркинга на Търговския център, ще спазват правилата за движение и паркиране, предвидени в Правилника за организация и експлоатация на паркинга на Търговския център, в противен случай ще бъдат наложени съответните санкции.

4. Безопасност и защита срещу пожари

a) Неправомерното използване или увреждане на пожароизвестителни или пожарогасителни устройства в Търговския център е строго забранено.

б) Администрацията и Собственикът на Търговския център не носят отговорност за инциденти, причинени от грешка, непредпазливост или небрежност на посетителите.

в) Категорично се забранява блокиране/възпрепятстване по какъвто и да е начин на достъпа или евакуационните пътища, съответно предпазните врати и коридорите за аварийни изходи; те трябва да останат постоянно свободни, за да позволят безопасното влизане или излизане на посетителите.

г) В случай на блокиране на пътища за достъп, аварийни изходи или при неправилна намеса в работата на пожарогасителното оборудване, виновното лице ще носи отговорност и ще носи последствията от тези действия.

д) Тези Правила могат да бъдат променяни по всяко време, за да бъдат приведени в съответствие с приложимите искания.

5. Охрана в Търговския център

а) Охранителните услуги в рамките на Търговския център се осигуряват от специализиран охранителен персонал, назначен за тази цел от Собственика, или от нает от Собственика изпълнител, включително чрез инсталиране и наблюдение на изображенията, заснети от камери за видеонаблюдение.

б) Чрез достъпа си до Търговския център, при спазване на Закона за защита на личните данни и Регламент №. 679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46/CE (Общ регламент относно защитата на данните), посетителите изразяват съгласието си за използването от Собственика и неговите подизпълнители на всяко видео доказателство, необходимо за изясняване, разрешаване и/или доказване на всеки инцидент, който се е случил в Търговския център.

в) Оторизираният персонал на Собственика може да поиска идентифициране на посетители, които нарушават или вредят на дейността на Търговския център и/или други посетители, на посетители, които се държат неприлично, на посетители, които могат да навредят на търговските интереси на Собственика и неговия персонал, в противоречие с разпоредбите на настоящите Правила.

г) Поради причините, посочени в предходната точка, Собственикът си запазва правото да ограничи или забрани достъпа на определени лица до Търговския център, при спазване на приложимите законови разпоредби.

д) Персоналът по сигурността, определен от Собственика, може по всяко време да пристъпи към физически контрол в обосновани случаи и съгласно приложимите законови разпоредби.

е) Посетителите са длъжни да спазват по всяко време всички указания или инструкции, получени от персонала по сигурността, пожарната безопастност и персонала на Търговския център.

ж) Персоналът на Собственика или наетия от него за охрана и сигурност изпълнител са упълномощени да се намесват, за да гарантират спазването на тези Правила.

6. Санкции при неспазване на разпоредбите на Правилата

а) Посетители, които причиняват щети, в резултат на неспазване на разпоредбите на тези Правила, на Търговския център, Собственика, неговия персонал, под каквато и да е форма, чрез действие или бездействие, пряко или косвено, следва да възстановят изцяло съответни щети, включително, но не само разходите за ремонт или замяна на повредени стоки, съоръжения и вещи, съответно ще носят гражданска и/или наказателна отговорност, в съответствие с приложимите законови разпоредби.

б) В случай на неспазване на някоя от разпоредбите на тези Правила, Търговският център си запазва правото да придружи въпросните посетители до изхода и незабавно да премахне всеки материал и/или предмет, който е вреден, заплашителен или несъответстващ с тези Правила и обществените норми, за сметка на извършителя.

в) Търговският център ще уведоми компетентните органи в случай на установяване на действия и/или бездействия, противоречащи на настоящите Правила, инструкциите на собственика и приложимите законови разпоредби.

„ГАЛЕРИЯ БУРГАС“ ЕАД