Общи условия на лоялната програма

GALLERIA LOYALTY CLUB

на Mall Galleria Бургас

 ОБЩИ УСЛОВИЯ НА програмата GALLERIA LOYALTY CLUB

Настоящите общи условия („Общите условия”) определят механизма на лоялната програма Galleria Loyalty Club и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между „Галерия Бургас” ЕАД (с търговско име Mall Galleria Бургас, ЕИК 175315210, със седалище гр. София 1505, бул. "Ситняково" 48, ет. 10, офис 1012) и клиентите на мола, включени в програмата, и по-точно издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.

С регистрацията си в програмата Galleria Loyalty Club Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА GALLERIA LOYALTY CLUB


1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА1.1. Участник в програмата Galleria Loyalty Club може да бъде всяко физическо лице, което има постоянен адрес в Република България, притежава телефонен номер към български мобилен оператор и има навършени 14 години. В програмата Galleria Loyalty Club нямат право да участват служителите в търговските обекти на територията на мола, служителите на “Галерия Бургас” ЕАД, както и членове на техните семейства. Карта не се издава на и не се ползва от юридически лица.

1.2. Всяка клиентска карта е и остава собственост на издаващото я дружество „Галерия Бургас” ЕАД .

1.3. Клиентската карта е лична и се регистрира поименно. Преотстъпването на клиентска карта във всички случаи е забранено. Всеки участник има право само на една клиентска карта независимо от вида.

1.4. Клиентските карти биват 2 вида - базова и ВИП. Базова карта може да бъде издадена на всеки желаещ да участва в лоялната програма, който отговаря на условията в чл. 1.1 по-горе, а златна може да получи всеки участник с базова карта, който към даден момент в рамките на една календарна година (1 януари - 31 декември) има натрупани 5000 точки.

1.5. Издаването на клиентска карта е безплатно. Издаването и активирането на клиентска карта се извършва на бюро "Информация" в Mall Galleria Бургас и от промо екипи на Mall Galleria след регистриране на участника в системата Galleria Loyalty Club и съгласяването му с настоящите Общи условия.

1.6. При регистрацията в програмата Galleria Loyalty Club участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани от формата за регистрация, чрез показване на валиден документ за самоличност. Задължителни за попълване и необходими за участие в програмата Galleria Loyalty Club са следните данни: три имена, пол, дата на раждане, адрес на местожителство, (email), актуален мобилен номер и брой деца.

1.7. Клиентската карта и програмата Galleria Loyalty Club са валидни само за търговските обекти на територията на моловете от веригата молове Galleria в България - Mall Galleria Бургас и Mall Galleria Стара Загора.2. УПОТРЕБА НА КЛИЕНТСКАТА КАРТА2.1. Участниците в програмата Galleria Loyalty Club имат право да използват картата си на територията на моловете от веригата Galleria - Mall Galleria Бургас и Mall Galleria Стара Загора - винаги съобразно определените от съответния мол правила. При пазаруване в търговските обекти на територията на Mall Galleria участникът има право да генерира точки на базата на издадените му касови бонове и да участва в кампании с награди. За да превърне сума от касов бон в точки, клиентът-притежател на клиентска карта трябва:

- да отиде до бюро "Информация", където единствено е възможно превръщането на пари в точки;

- да покаже клиентската си карта;

- да се легитимира чрез документ за самоличност;

- да регистрира направените през същия ден покупки чрез представяне на съответните касови бонове.


Служителят на бюро "Информация" поставя мокър печат на гърба на всяка касова бележка, която отговаря на условията за регистрация и обмяна на точки (виж по-долу т.3.2, т. 3.3., т.3.4)

2.2. Клиентската карта не е кредитна карта. Участниците не могат да извършват финансови операции с картата, а могат единствено да се  възползват от привилегиите, които получават с картата, предоставени от „Галерия Бургас” ЕАД.

2.3. Натрупването на точки, както и обмяната им, се извършва само след като участникът предостави клиентската си карта на бюро "Информация". В случай че клиентът не носи в себе си клиентската си карта, но има смартфон или друго смарт устройство с операционна система Android или iOS, при регистрация на клиентската карта клиентът може да изтегли специалното безплатно Galleria Loyalty Club приложение, което предоставя актуална информация за:

- моловете от веригата Galleria, които участват в лоялната програма и в които клиентът може да пазарува и да трупа точки*;

- наличността на точки в картата на клиента;

- актуалния списък с награди и наличните количества от всяка награда;

- плана на етажите с търговски обекти в съответния мол от веригата.


* Ако клиентската карта е активирана в Бургас, но участникът реши да пазарува в друг мол от веригата Galleria, то същият следва да активира картата си на бюро "Информация" в другия мол, за да може да участва в неговите текущи кампании. Кампаниите на различните молове от веригата Galleria могат да се различават по продължителност, награди и изисквания за участие, но при всички случаи, за да обърне покупките си в точки, клиентът трябва да регистрира касовите бонове на направените същия ден покупки на бюро "Информация" в съответния мол.


2.4. В случай че клиентът реши да обмени събраните в другия мол точки за точки в Mall Galleria в града, в който живее, тогава коефициентът за превръщане на точки от единия мол в точки в другия е 2:1 (2 точки от Mall GalleriaСтара Загора = 1 точка в Mall Galleria Бургас).

2.5. Клиентът може паралелно да събира точки в различните молове от веригата Mall Galleria, в които е регистрирал картата си, и да печели различни награди от търговските центрове. Тогава клиентът може в реално време да проверява какъв брой точки е събрал във всеки мол и измежду какви налични награди може да избира на интернет адрес: www.galleriaburgas.bg или в мобилното приложение Galleria Loyalty Club, ако го е свалил на смарт устройството си.

 

3. ОБМЯНА НА ТОЧКИ, НАТРУПВАНЕ НА ТОЧКИ.3.1. Участниците в програма Galleria Loyalty Club получават 1 точка за всеки 2лв (два български лева), реално заплатени за стоки и услуги на територията на Mall Galleria. За целите на получаване на точки цифрата след конвертирането се закръглява нагоре, когато е над 0,5 и надолу, в случай че е под 0,5, като коефициентът за превръщане на левове в точки е 0,5 (напр. 15,24лв * 0,5 = 7,62 или 8 точки, но 18,79лв. * 0,5 = 9,4 или 9 точки)

3.2. Организаторът си запазва правото по собствено усмотрение да променя коефициента на конвертиране на левове в точки за определени търговски обекти на територията на мола, като същият не е длъжен да уведомява в писмен вид картодържателите за тези или други подобни промени.

3.3. Организаторът има право своевременно да добавя и/или премахва в лоялната програма търговски обекти, чиито касови бонове системата разпознава и приема и от които клиентите трупат точки в досиетата си.

3.4. Организаторът има право по собствено усмотрение да поставя лимит на броя точки, които клиенът може да натрупа в картата си в рамките на един ден, една седмица и/или един календарен месец.

3.5. Касови бонове от магазини МТел, Teленор, Виваком, Inmedio, Tavex, Glo, iQos, Атлетик фитнес, Playground, както и касови бонове от питейните и заведенията за хранене също не участват в лоялната програма. Това са Lidl, кафе Jaro, Food & Culture, Starbucks, кафене Kahve Dukkani, Gelati, Subway, McDonald’s, Burger King, Hesburger, Ola, Pan-tastic pancakes, Sugarland, Bakers, My Yoghurt, Fresh & Go. Касови бонове от Ikea също не участват.


3.5.1. Касови бонове от ресторант Incanto участват при следните условия:

- един картодържател може да регистрира или максимум 15 точки, независимо от сумата на касовата бележка, или общо 15 точки за един календарен ден от всички свои касови бележки от ресторанта;

- в рамките на един календарен месец максимумът точки, които един картодържател може да натрупа в картата си от касови бонове от ресторант Incanto, е 100.


3.5.2. Касови бонове от Lilly Drogerie участват при следните условия:

- в рамките на един календарен ден един картодържател може да регистрира максимум 50 точки, независимо от сумата на касовата бележка (или сумарно от всички свои касови бележки за деня от дрогерията);

- в рамките на един календарен месец максимумът точки, които един картодържател може да натрупа в картата си от касови бонове от Lilly Drogerie, е 250.

3.6. Касови бонове от кино Cinema City участват в лоялната програма само при следните условия:

- един клиент може да регистрира на ден не повече от 1 касов бон от киното;

- един касов бон може да участва, ако удостоверява покупка на не повече от 2 кинобилета;

- регистрацията на касовия бон от киното за участие в лоялната програма става с показване на закупения/закупените билети на бюро "Информация"

3.7. Копия на касови бонове, както и касови бележки, написани на ръка, не участват в лоялната програма и не подлежат да регистрация и обмяна на точки.

3.8. Временни щандове, част от тематични базари на територията на мола, не участват в програмата и тяхната левова равностойност не подлежи на обмяна.

3.9. При сторниране на касова бележка, левовата равностойност на която е обърната в точки и те са прибавени в клиентската карта на участника, новата касова бележка, която заменя сторнираната, не може да се регистрира и да се обърне в точки. Служителят в търговския обект, издал новия касов бон, се подписва на гърба на новия касов бон, заменящ сторнирания, и такъв касов бон не участва в програмата. Касови бележки със задна дата, както и такива, чиято цялост е нарушена посредством надраскване (и на гърба), скъсване или протриване до степен, в която не могат да бъдат разчетени данните, и пр., също не участват в програмата.

3.10. Максимум 100 точки на ден могат да се начислят в клиентската карта на всеки участник, пазарувал същия ден в Miele. Независимо от стойността на касовата бележка за направени покупки в търговския обект, максималният брой точки на ден на клиент е 100. А максималният брой точки за един календарен месец, независимо от броя и стойността на касовите бележки е 300.

3.11. Максималният брой точки, които един клиент може да натрупа в картата си в рамките на един календарен ден, независимо в колко търговски обекта в мола е пазарувал и на каква стойност са покупките му, е 600 точки. От тях 100 (сто) точки са максималният брой, допустим от магазин Miele (виж т.3.10), а 500 (петстотин) точки е максималният допустим брой точки срещу покупки, направени в останалите търговски обекти на територията на мола с изключение на обектите, описани в т.3.2.

3.12. Не се получават точки по програма Galleria Loyalty Club при закупуване на стоки посредством издавани от „Галерия Бургас” ЕАД промоционални ваучери.

3.13. В случай че участникът не предостави клиентска карта или смарт устройство със свалено приложение в момента на регистриране на касови бонове на бюро "Информация", точки не могат да се начисляват или да се обменят.

3.14. Участниците нямат право да заменят частично или изцяло натрупаните от тях точки за пари.

3.15. Превръщането на левовата стойност на покупките в точки се извършва в същия ден само на бюро "Информация" в работното време на мола - всеки ден между 10:00ч. и 22:00ч.

3.16. Всеки клиент, получил награда на стойност над 100 лв. без ДДС е длъжен да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ, като доход за 2019г. и да попълни протокол за получена награда на бюро Информация в Galleria Бургас.


4. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧНИ ТОЧКИ И НАГРАДИ4.1. На интернет адрес www.galleriaburgas.bg всеки участник при желание може в реално време да проверява:

- броя събрани точки,

- историята си на трупане на точки в съответния мол от датата на активиране на картата,

- списък с актуални награди и налични количества от всеки вид награда,

- текущи кампании.

Необходими данни за клиентска регистрация в сайта са:

- email (същият, който е посочен при активиране на картата),

-10-символен номер на картата, изписан в горната част на гърба на картата,

- паролата, изпратена по email при успешно активиране на клиентската карта от служител на "Галерия Бургас" ЕАД.


4.2. Налични точки и награди могат да се проверят и на място на бюро "Информация", както и при промоутъри на Galleria Loyalty Club.5. НАГРАДИ. КАМПАНИИ5.1. Участник има право да използва точките си, доколкото броят на наличните в картата му точки е поне равен на броя точки, необходим за получаване на избраната награда. Наградите, които могат да се получават срещу точки, са изложени в специална витрина до бюро "Информация" в Mall Galleria и изброени на интернет сайт www.galleriaburgas.bg.

5.2. Наградите важат до изчерпване на количествата. В случай че дадена награда не е налична в момента на обмяна на точки, участникът трябва да избере друга измежду наличните и да има събрани необходимия брой точки, за да я получи. Организаторът не е длъжен да поддържа заредена с награди витрина през целия срок на кампанията.

5.3. Участниците могат да получат избраната от тях награда на място на бюро "Информация", при условие че имат събрани необходимия брой точки, изписани до всяка награда. Служител на бюро "Информация" ще обслужи участниците с оглед обмяната на точки срещу получаването на наградата.

5.4. При всяка обмяна на точки за награда съответният брой точки, необходим за получаване на избраната награда, се изважда от общия брой налични точки, натрупани в клиентската карта на участника.

5.5. В различни периода на кампанията Организаторът има право по собствено усмотрение да начислява различен брой точки за една и съща награда.

5.6. Когато клиент достигне необходимия брой точки за получаване на конкретна награда, в момента на регистриране на касовия бон, носещ решаващия брой точки, клиентът ще бъде попитан от служител на бюро "Информация" дали желае да получи съответната награда срещу необходимия брой точки. Ако клиентът се съгласи да получи конкретната награда, съответният брой точки ще бъде изваден от наличността в картата му. Ако обаче клиентът откаже да получи конкретната награда и реши да продължи да събира точки, „Галерия Бургас” ЕАД не носи отговорност в случай, че клиентът впоследствие размисли и потърси наградата, а количествата от нея междувременно са изчерпани.

5.7. Веднъж взетата срещу точки награда не подлежи на връщане или замяна по никакъв начин.

5.8. В рамките на един календарен месец, когато наградата се взима от бюро „Информация“, или за срок от 30 дни от датата на покупка на наградата в онлайн магазина, всеки клиент има право да получи не повече от 2 предметни награди от вид и една награда-ваучер от вид, доколкото събраните точки в картата му позволяват това. В рамките на един ден един клиент може да получи не повече от общо 3 награди.

5.9. „Галерия Бургас” ЕАД ще възнаграждава своите лоялни клиенти посредством различни по продължителност и награден фонд кампании, част от програмата Galleria Loyalty Club. „Галерия Бургас” ЕАД има право да променя вида и броя на наградите в съответната текуща кампания, както и продължителността и коефициента на обмяна на левове в точки на дадена кампания, като всички промени ще бъдат своевременно актуализирани и публикувани на интернет адрес www.galleriaburgas.bg, а валидният и актуален списък с награди е изложен и на специалната витрина до бюро "Информация".

5.10. Когато срокът на дадена кампания изтече, натрупаните и неизползвани в периода на същата кампания точки се конвертират съгласно валидния към момента коефициент, а в края на всяка календарна година с изключение на 31 декември 2013г. всички натрупани и неизползвани точки автоматично се зануляват. Всеки клиент може да провери наличността на текущите си точки на интернет адрес www.galleriaburgas.bg.

5.11. Настоящата кампания стартира на 1 януари 2019г. и продължава до 31 декември 2019г. През всеки месец на 2019г. с изключение на юли и август, "Галерия Бургас" ЕАД в сътрудничество с търговските обекти на територията на мола ще предлага топ артикул(и) от даден магазин с до 50% намаление или ваучери за отстъпки. От предложението за best seller(s) на половин цена могат да се възползват само участници в програмата Galleria LoyaltyCard. За да закупят определения топ артикул(и) за дадения месец на половин цена, лоялните клиенти следва да са събрали определен брой точки в картата си. В зависимост от характеристиките и паричната равностойност на посочените топ артикули ще се поставя различен праг на налични точки за получаване на ваучер за 50% намаление на тези стоки (чл.5.12). Участниците в лоялната програма на Mall Galleria ще бъдат своевременно уведомявани по имейл за конкретното предложение с 50% отстъпка за месеца. Картодържателите на Galleria Loyalty Card могат и сами да следят за месечното топ предложение по традиционните комуникационни канали на "Галерия Бургас" ЕАД (фейсбук, брандиране на мола, ООН, радио), на място в мола на бюро "Информация", както и в онлайн профила си в лоялната програма.


5.12. Към 12.04.2019г. картодържателите на Galleria Loyalty Card могат да обменят точките си срещу следните награди:

- 2100 точки за Ютия PHILIPS

- 2000 точки за Миксер AMICA

- 4200 точки за Четка за зъби PHILIPS

- 1900 точки за Сешоар GORENJE

- 1900 точки за Преса GORENJE

- 180 точки за Ваза, 2 бр.

- 280 точки за Чаша във виолетово

- 280 точки за Чаша с мотиви

- 220 точки за Чаша в светлосиво

- 450 точки за Френска преса за кафе/чай

- 380 точки за Възглавница с цветни мотиви

- 380 точки за Възглавница в цвят черно и бяло

- 300 точки за Стъклена чаша, 6 бр/к-т

- 380 точки за Покривка за маса

- 400 точки за Ваза от стъкло

- 500 точки за Настолна лампа

- 450 точки за Часовник с безшумен механизъм

- 220 точки за Тава за пай

- 190 точки за Мерителна кана

- 220 точки за Комплект за украсяване за торта

- 190 точки за Подложка за печене, 40 x 30 см, розово

- 160 точки за Силиконови форми за печене

- 220 точки за Мерителни чашки, 5 бр / к-т

- 250 точки за Силиконова форма за печене

- 150 точки за Сито за брашно, неръждаема стомана

- 200 точки за Кърпа за съдове, 2 бр / к-т

- 220 точки за Престилка6. ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА НАГРАДИ6.1. С цел улесняване картодържателите на Galleria Loyalty Card в избора и обмяната на точки в награди, от 3 октомври 2016г. в онлайн профила на всеки лоялен клиент се въвежда нова функционалност - онлайн магазин за награди. В него в реално всеки клиент с достатъчно натрупани точки и достъп до интернет връзка може да закупи желаната лоялна награда, а физическото й вземане от бюро "Информация" да се случи в определения под описанието на избраната награда срок.

6.2.1 Ако лоялен клиент няма регистрация в онлайн платформата на програмата, може да си направи, като в сайта на мола попълни имейл, с който се е регистрирал, и парола, която програмата автоматично е генерирала и изпратила на посочения електронен адрес непосредствено след регистрацията.

6.2.2. Ако лоялен клиент има регистрация в онлайн системата, но е забравил паролата си, може да получи нова парола от портала за влизане, която ще бъде изпратена на електронния адрес, подаден при регистрация.

6.2.3. Ако лоялен клиент няма регистрация и не пази потвърдителния имейл с автоматично генерираната парола, може в онлайн потрала да попълни 3 имена, 10-символен номер на лоялна карта и телефон, посочен при регистрация в програмата, с което достъпът до личния му профил и онлайн магазина ще бъде завършен.

6.2.4. В случай че лоялен клиент срещне трудности с регистрирането си в оналйн портала на системата, служителите на бюро "Информация" ще съдействат след легитимация на лицето.

6.3. Наградите в онлайн магазина са разделени на 2 категории - награди-ваучери и предметни награди.

6.4. Веднъж закупена награда от онлайн магазина не подлежи на връщане. Точките, които клиентът е обменил за дадена награда, се отнемат безвъзвратно и не могат да бъдат върнати в картата на клиента.

6.5. Преди да закупи дадена награда в онлайн магазина, клиентът се запознава в условията, описанието и характеристиките на наградата, както и срока, в който клиентът може да вземе физическата награда от бюро "Информация". Ако клиент, закупил дадена награда, не се яви в упоменатия срок на "Информация" да си я вземе, наградата остава в полза на Организатора.

6.6. От онлайн магазина не могат да се закупуват повече от 2 броя предметни награди от един вид и 1 брой награда-ваучер от вид, ако има такава наличност.7. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ7.1. Базовата клиентска карта дава следните привилегии на своя картодържател:

Premier Shoes

7% отстъпка на ненамалени артикули

Comsed

12% на немалени артикули. Отстъпките не важат за намалени и промоционални артикули.

Tom Tailor

10% отстъпка на нова колекция

Lee Cooper

10% на ненамалени артикули, допълнителни 5% на стоки в промоция или намаление

Kenvelo

10% на ненамалени артикули, допълнителни 5% на стоки в промоция или намаление

Timeout

10% на ненамалени артикули, допълнителни 5% на стоки в промоция или намаление

Textura

10% на ненамалени артикули

Hermes books

10% за книги ИК „Хермес“ и 5% за всички останали артикули. Отстъпката не се комбинира с други намаления или промоции

Grand optics

20%  на всички ненамалени стоки и 5% допълнителна отстъпка на стоки в промоция или намалениe

Refan

5% на всички ненамалени стоки

iCenter

5% за покупка на аксесоари*
*От всички промоции се изключват продуктите с марка Apple. Отстъпките НЕ могат да се комбинират, или наслагват с други промоции и/или отсъпки

Mediabox

10% отстъпка от цената на аксесоарите за мобилни телефони и таблети с изключение на тези, които не са в действаща промоция

Estil

5% върху всички ненамалени стоки

Original Marines

10% на ненамалени артикули

Za Za

10% на всички ненамалени стоки

Pronta

10% отстъпка на всички ненамалени стоки

Opticlasa

20% отстъпка за продуктите на редовна цена

Mobile accessories

10% на ненамалени артикули

Exess

10% отстъпката не важи за артукули в промоция

Ge Oro

сребърна бижутерия 10%
златна бижутерия 5% 
бижута с диаманти 10%;

Fiore D'oro

5% на златна бижутерия
5% на сребърна бижутерия

Funny T-shirt Factory

5%

Leonardo

25% на всички ненамалени продукти и 5% допълнителна отстъпка на продукти в селекция „Outlet“ и безплатен очен тест.

Azzara

15% на ненамалени продукти

Daphne

Издаване на Карта лоялен клиент на Daphne без изискване за минимална покупка, като притежателите й ще се възползват от всички привилегии, които тя носи

Scandal

Издаване налоялна карта *MyGlobalBrands без изискване за минимална покупка, като протежателите и се възползват от всички привилегии, които тя носи

Fusion

Издаване налоялна карта *MyGlobalBrands без изискване за минимална покупка, като протежателите и се възползват от всички привилегии, които тя носи

Andrews

7% на всички ненамалени стоки

Kompass shoes

5% отстъпка на всички ненамалени стоки

Caliente

5% отстъпка на всички ненамалени стоки

Jovani Gold

10% при покупка над 100лв;
20% про покупка над 200лв

Teodor Concept

10% отстъпката не важи за артикули в намаление или вземащи участие в други промоции.

Teodor

10% отстъпката не важи за артикули в намаление или вземащи участие в други промоции.

Dresses

2%

Ciela bookstore

8% за артикули, които не са в промоции

Pantastic

при поръчка на стойност над 15лв, комплимент безплатна палачинка с шоколад

Playground

10% на бара при консумация над 20лв;
10% на боулинга от понеделник до петък включително
отстъпките не важат за стоки и услуги в промоция

Ola

5% Отстъпката не важи за продукти в промоция, напитки и фиксирани менюта

Athletic Fitness

Членска такса за 20 лв. вместо за 50 лв

Тop Rent-a-car

10% отстъпка от стандартната цена

Miele

5% отстъпка на непромоционални артикули

Art 93

15% отстъпка при покупка над 50лв

JARO Coffee&Bar

-5%

O Bag

При натрупване на покупки на стойност 1000лв. в О bag перманентна отстъпка 10%

Panda Fireworks

-5%

Collective

Издаване на лоялна карта Еф Еф Груп Ексклузив без изискване за минимална покупка, като притежателите й се възползват от всички привилегии, които тя носи

Reni

-7% на ненамалени артикули

Seven Seconds

Издаване на лоялна карта SEVEN SECONDS с 5% отстъпка за всички ненамалени продукти.

Nike

Издаване на лоялна карта Еф Еф Груп Ексклузив без изискване за минимална покупка, като притежателите й се възползват от всички привилегии, които тя носи

Starbucks

15% отстъпка на всички храни


* Всички подробности на място в търговския обект или на http://my.globalbrands.bg/bg/vidove-karti

7.2. VIP клиентска карта дава следните привилегии на своя картодържател:

Premier Shoes

7% отстъпка на ненамалени артикули

Comsed

15% на немалени артикули. Отстъпките не важат за намалени и промоционални артикули.

Tom Tailor

10% отстъпка на нова колекция

Lee Cooper

20% на ненамалени артикули, допълнителни 5% на стоки в промоция или намаление

Kenvelo

20% на ненамалени артикули, допълнителни 5% на стоки в промоция или намаление

Timeout

20% на ненамалени артикули, допълнителни 5% на стоки в промоция или намаление

Textura

15% на ненамалени артикули

Hermes books

10% за книги ИК „Хермес“ и 5% за всички останали артикули. Отстъпката не се комбинира с други намаления или промоции

Grand optics

20%  на всички ненамалени стоки и 5 % допълнителна отстъпка на стоки в промоция или намалениe

Refan

5% на всички ненамалени стоки

iCenter

5% за покупка на аксесоари* и 5% за аудио тонколони и слушалки.
*От всички промоции се изключват продуктите с марка Apple.Отстъпките НЕ могат да се комбинират, или наслагват с други промоции и/или отсъпки

Mediabox

10% отстъпка от цената на аксесоарите за мобилни телефони и таблети с изключение на тези, които не са в действаща промоция

Estil

7% върху всички ненамалени стоки

Original Marines

15% на ненамалени артикули

Za Za

15% на всички ненамалени стоки

Pronta

10% отстъпка на всички ненамалени стоки

Opticlasa

20% отстъпка за продуктите на редовна цена

Mobile accessories

10% на ненамалени артикули

Exess

20% отстъпката не важи за артукули в промоция

Ge Oro

сребърна бижутерия 20% 
златна бижутерия 5%, 
бижута с диаманти 10%;

Fiore D'oro

5% на златна бижутерия
10% на сребърна бижутерия

Funny T-shirt Factory

5%

Leonardo

30% на всички ненамалени продукти
5% допълнителна отстъпка на продукти в селекция „
Outlet“ и безплатен очен тест.

Azzara

15% на ненамалени продукти

Daphne

Издаване на Карта лоялен клиент на Daphne без изискване за минимална покупка, като притежателите й ще се възползват от всички привилегии, които тя носи

Scandal

Издаване налоялна карта *MyGlobalBrands без изискване за минимална покупка, като протежателите и се възползват от всички привилегии, които тя носи

Fusion

Издаване налоялна карта *MyGlobalBrands без изискване за минимална покупка, като протежателите и се възползват от всички привилегии, които тя носи

Andrews

10% на всички ненамалени стоки

Kompass shoes

10% отстъпка на всички ненамалени стоки

Caliente

10% отстъпка на всички ненамалени стоки

Jovani Gold

30% при покупка над 1000лв

Teodor Concept

15% отстъпката не важи за артикули в намаление или вземащи участие в други промоции

Teodor

15% отстъпката не важи за артикули в намаление или вземащи участие в други промоции.

Dresses

10%

Ciela bookstore

8% за артикули, които не са в промоции

Pantastic

при поръчка на стойност над 15лв, комплимент безплатна палачинка по избор

Playground

10% на бара;
10% на боулинга
отстъпките не важат за стоки и услуги в промоция

Ola

10%. Отстъпката не важи за продукти в промоция, напитки и фиксирани менюта

Cinema City

15% от стандартната цена на билета (не важи за билетите с стстъпка за деца, ученици, студенти, пенсионери и лица с трайни увреждания; изключват се и всички предпремиерни прожекции и специални промоции).

Athletic Fitness

Без членска такса. Спестете 50лв

Тop Rent-a-car

10% отстъпка от стандартната цена и безплатно използване на PGS или 3GwiFi устройство по време на наема на автомобила

АвтомивкаBubbles

10%

Ovalli Auto Center

10%

Miele

7% отстъпка на непромоционални артикули

Art 93

15% отстъпка при покупка над 50лв

Starbucks

15% отстъпка на всички храни

Collective

Издаване на лоялна карта Еф Еф Груп Ексклузив без изискване за минимална покупка, като притежателите ѝ се възползват от всички привилегии, които тя носи

Jaro Coffee&Bar

5%

O bag

При натруване на покупки на стойност 1000лв. в O bag перманентна отстъпка -10%

Panda Fireworks

5%

Reni

10% на ненамалени артикули

Seven Seconds

Издаване на лоялна карта SEVEN SECONDS S 5% отстъпка за всички ненамалени продукти.

Nike

Издаване на лоялна карта Еф Еф Груп Ексклузив без изискване за минимална покупка, като притежателите ѝ се възползват от всички привилегии, които тя носи


* Всички подробности на място в търговския обект или на http://my.globalbrands.bg/bg/vidove-karti7.3. За да се възползва от тях, картодържателят е необходимо да покаже клиентската си карта на касата в съответния търговски обект преди служителят да издаде касов бон.

7.4. Описаните в чл.6.1. и чл.6.2. отстъпки са доброволно предоставени от търговските обекти на територията на мола в началото на календарната година за срока на настоящата кампания (виж чл.5.12). „Галерия Бургас” ЕАД  не носи отговорност, ако поради технически или други съображения някой от участващите в лоялната програма магазини не начисли заявената отстъпка на лоялен картодържател. Организаторът е длъжен своевременно да актуализира списъка с участващите наематели и предоставените от тях отстъпки на www.galleriaburgas.bg/8. ПРЕКРАТЯВАНЕ8.1. „Галерия Бургас” ЕАД има право едностранно и без предизвестие да прекрати настоящия договор спрямо участник в програмата Galleria Loyalty Club и/или да забрани използването на клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на условията на програмата Galleria Loyalty Club или съмнение за злоупотреба и компроментиране на програмата от страна на участниците.

8.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който програмата GalleriaLoyalty Club е валидна. "Галерия Бургас” ЕАД има право да определя срока на програмата Galleria Loyalty Club по свое усмотрение.

8.3. "Галерия Бургас” ЕАД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентската карта, в т.ч. системата за калкулация на точки, коефициента за превръщане на пари в точки, броя получавани точки при закупуване на стоки, вида и броя на наградите, които участват в програмата Galleria Loyalty Club, както и броя точки, необходим за получаване на дадена награда. Всяка промяна на Общите условия ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адрес www.galleriaburgas.bg.

8.4. "Галерия Бургас” ЕАД има право да прекрати програмата Galleria Loyalty Club по всяко време без предизвестие. Във всички случаи това ще бъде обявено на участниците на интернет адрес www.galleriaburgas.bg и/или по друг подходящ начин по преценка на "Галерия Бургас” ЕАД.

8.5. „Галерия Бургас” ЕАД не носи отговорност спрямо участниците за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на програмата Galleria Loyalty Club или нейното прекратяване, доколкото участниците разбират и се съгласяват, че програмата Galleria Loyalty Club е организирана по едностранна инициатива на дружеството и по никакъв начин не задължава клиентите на "Галерия Бургас” ЕАД да участват в програмата Galleria Loyalty Club и/или да закупуват стоки от търговските обекти на територията на Mall Galleria.9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ9.1. В случай на съмнение за злоупотреба и с цел защита правата на реалните лоялни клиенти на Galleria LoyaltyClub, служител на бюро "Информация" може да поиска от картодържателя в момента на регистриране на касовите бонове да ги верифицира, като покаже закупените с тях стоки.

9.2. Клиентската карта може да бъде заменена в случай на загуба, кражба или погиване на бюро "Информация" в Mall Galleria. Старата клиентска карта се анулира от системата с цел избягване на злоупотреби. Събраните към момента на уведомяване за инцидента точки автоматично ще бъдат прехвърлени към новоиздадената клиентска карта в срок до 5 дни, като преиздаването на картата ще се осъществи срещу отнемане на 25 точки от баланса по нея.

9.3. Участниците следва незабавно да уведомят "Галерия Бургас” ЕАД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта.  "Галерия Бургас” ЕАД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.

9.4. При прилагане на някоя от следните практики, които софтуерът на програмата Galleria Loyalty Club разпознава от като "нелоялни", клиентът бива определен като "подозрителен":

- при регистриране на 3 касови бележки от един и същи търговски обект в рамките на един ден;

- при регистриране на касови бележки от един и същи търговски обект в 3 последователни дни;

- при регистриране на касови бележки от различни търговски обекти в 5 последователни дни;

- при регистриране на повече от 10 касови бележки от различни търговци в рамките на 1 ден

Когато даден клиент придобие статута "подозрителен клиент", Организаторът си запазва правото да блокира картата на клиента и да си я изиска обратно, без да дължи допълнителни обяснения на същия или на трета страна.

9.5. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези, публикувани на интернет адрес www.galleriaburgas.bg. Участниците винаги следва да се информират за актуалните Общи условия на интернет адрес www.galleriaburgas.bg.10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участниците в програмата Galleria Loyalty Club декларират, че са запознати и съгласни със следното:

10.1.1. „Галерия Бургас” ЕАД и неговите служители, както и служителите в дружествата от групата на Prime Kapital, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията Ви в Galleria Loyalty Club или дадена впоследствие.

10.1.2. „Галерия Бургас” ЕАД осигурява защитата на предоставените лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия се съгласявате, че „Галерия Бургас” ЕАД може да обработва предоставените при регистрацията в Galleria Loyalty Club и впоследствие лични данни за следните цели: техническо управление на програма Galleria Loyalty Club и нейната база данни; установяване на контакт с Вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за награди, които могат да се получат срещу събрани точки, и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или email; директен маркетинг.

10.1.3. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните Ви данни от програма Galleria Loyalty Club за посочените цели, „Галерия Бургас” ЕАД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „Галерия Бургас” ЕАД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.

10.1.4. На основание Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) може да възразите срещу използването на личните Ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели, включително да поискате тяхното заличаване. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „Галерия Бургас” ЕАД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на Ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

10.1.5. По всяко време може да се откажете от получаване на информация, свързана с програмата Galleria LoyaltyClub, на email: info@galleriaburgas.bg или на интернет адрес: www.galleriaburgas.bg.

10.1.6. Имате право да поискате регистрацията Ви в Galleria Loyalty Club да бъде заличена, заедно с предоставените от Вас лични данни, на посочените по-долу контакти.

Контакти за връзка с „Галерия Бургас” ЕАД във връзка с програмата Galleria Loyalty Club:

Е-mail: info@galleriaburgas.bg

Телефон: 056/ 70 60 20

Адрес: гр. Бургас, ул. "Янко Комитов" 6