Общи условия на лоялната програма

GALLERIA LOYALTY CLUB

на Mall Galleria Бургас


 ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА GALLERIA LOYALTY CLUB


Настоящите общи условия („Общите условия”) определят механизма на лоялната програма Galleria Loyalty Club и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между „Галерия Бургас” EАД (с търговско име Mall Galleria Бургас, ЕИК 175315210, със седалище гр. София 1505, бул. "Ситняково" 48, ет.10, офис 1012) и клиентите на мола, включени в програмата, и по-точно издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси.

С регистрацията си в програмата Galleria Loyalty Club Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате с Общите условия.1. ИЗДАВАНЕ НА КЛИЕНТСКА КАРТА


1.1 Участник в програмата Galleria Loyalty Club може да бъде всяко физическо лице, което има постоянен адрес в Република България, притежава телефонен номер към български мобилен оператор и има навършени 14 години. В програмата Galleria Loyalty Club нямат право да участват служителите в търговските обекти на територията на мола, служителите на „Галерия Бургас” ЕАД, както и членове на техните семейства. Карта не се издава на и не се ползва от юридически лица.


1.2 Всяка клиентска карта е и остава собственост на издаващото я дружество „Галерия Бургас” ЕАД1.3 Клиентската карта е лична и се регистрира поименно. Преотстъпването на клиентска карта във всички случаи е забранено. Всеки участник има право само на една клиентска карта независимо от вида.1.4 Издаването на клиентска карта е безплатно. Издаването и активирането на клиентска карта се извършва на бюро "Информация" в Mall Galleria Бургас и от промо екипи на Mall Galleria след регистриране на участника в системата Galleria Loyalty Club и съгласяването му с настоящите Общи условия.1.5. При регистрацията в програмата Galleria Loyalty Club участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани от формата за регистрация, чрез показване на валиден документ за самоличност. Задължителни за попълване и необходими за участие в програмата Galleria Loyalty Club са следните данни: три имена, пол, дата на раждане, адрес на местожителство, (email), актуален мобилен номер и брой деца.1.6. Клиентската карта и програмата Galleria Loyalty Club са валидни само за търговските обекти на територията на моловете от веригата Galleria в България - Mall Galleria Бургас и Mall Galleria Бургас.2. УПОТРЕБА НА КЛИЕНТСКАТА КАРТА2.1. Участниците в програмата Galleria Loyalty Club имат право да използват картата си на територията на моловете от веригата Galleria - Mall Galleria Стара Загора и Mall Galleria Бургас - винаги съобразно определените от съответния мол правила. При пазаруване в търговските обекти на територията на Mall Galleria участникът има право да се възползва от процентни отстъпки в част от обектите в Galleria Бургас. Актуален списък на отстъпките и наемателите, които предоставят такива може да бъде намерен на официциалната интернет страница на Galleria Burgas: www.galleriaburgas.bg, както и на бюро Информация в мола.

2.2. Клиентската карта не е кредитна карта. Участниците не могат да извършват финансови операции с картата, а могат единствено да се  възползват от привилегиите, които получават с картата, предоставени от „Галерия Бургас” ЕАД.


2.3. Настоящата кампания стартира на 1 януари 2020г. и продължава до 31 декември 2020г. През всеки месец на 2020г. "Галерия Бургас" ЕАД в сътрудничество с търговските обекти на територията на мола.3. ОТСТЪПКИ3.1.Клиентската карта дава процентни отстъпки и привилегии в част от търговски обект на територията на Galleria Burgas.3.2. За да се възползва от тях, картодържателят е необходимо да покаже клиентската си карта на касата в съответния търговски обект преди служителят да издаде касов бон.3.3. Отстъпки са доброволно предоставени от търговските обекти на територията на мола в началото на календарната година за срока на настоящата кампания (виж чл.2.3). „Галерия Бургас” ЕАД не носи отговорност, ако поради технически или други съображения някой от участващите в лоялната програма магазини не начисли заявената отстъпка на лоялен картодържател. Организаторът е длъжен своевременно да актуализира списъка с участващите наематели и предоставените от тях отстъпки на www.galleriaburgas.bg.4. ПРЕКРАТЯВАНЕ4.1. „Галерия Бургас” ЕАД има право едностранно и без предизвестие да прекрати настоящия договор спрямо участник в програмата Galleria Loyalty Club и/или да забрани използването на клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на условията на програмата Galleria Loyalty Club или при съмнение за злоупотреба и компроментиране на програмата от страна на участниците.

4.2. Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който програмата Galleria Loyalty Club е валидна. "Галерия Бургас” ЕАД има право да определя срока на програмата Galleria Loyalty Club по свое усмотрение.4.3. „Галерия Бургас” ЕАД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия и условията за ползване на клиентската карта, Всяка промяна на Общите условия ще бъде довеждана до знанието на участниците на интернет адрес www.galleriaburgas.bg.4.4. „Галерия Бургас” ЕАД има право да прекрати програмата Galleria Loyalty Club по всяко време без предизвестие. Във всички случаи това ще бъде обявено на участниците на интернет адрес www.galleriaburgas.bg и/или по друг подходящ начин по преценка на „Галерия Бургас” ЕАД.4.5. „Галерия Бургас” ЕАД не носи отговорност спрямо участниците за каквато и да е промяна в Общите условия, модификация на програмата Galleria Loyalty Club или нейното прекратяване, доколкото участниците разбират и се съгласяват, че програмата Galleria Loyalty Club е организирана по едностранна инициатива на дружеството и по никакъв начин не задължава клиентите на „Галерия Бургас” ЕАД да участват в програмата Galleria Loyalty Club и/или да закупуват стоки от търговските обекти на територията на Mall Galleria. 5. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ5.1. В случай на съмнение за злоупотреба и с цел защита правата на реалните лоялни клиенти на Galleria Loyalty Club, служител на бюро "Информация" може да поиска от картодържателя в момента на регистриране на касовите бонове да ги верифицира, като покаже закупените с тях стоки.5.2. Клиентската карта може да бъде заменена в случай на загуба, кражба или погиване на бюро "Информация" в Mall Galleria. Старата клиентска карта се анулира от системата с цел избягване на злоупотреби.5.3. Участниците следва незабавно да уведомят „Галерия Бургас” ЕАД в случай на загуба или кражба на клиентската им карта. „Галерия Бургас” ЕАД не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.5.4. При прилагане на някоя от следните практики, които софтуерът на програмата Galleria Loyalty Club разпознава от като "нелоялни", клиентът бива определен като "подозрителен":

9.5. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези, публикувани на интернет адрес www.galleriaburgas.bg. Участниците винаги следва да се информират за актуалните Общи условия на интернет адрес www.galleriaburgas.bg. 

6. ЛИЧНИ ДАННИ6.1. Участниците в програмата Galleria Loyalty Club декларират, че са запознати и съгласни със следното:6.1.1. „Галерия Бургас” ЕАД и неговите служители, както и служителите в дружествата от групата на Prime Kapital, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена при регистрацията Ви в Galleria Loyalty Club или дадена впоследствие.6.1.2. „Галерия Бургас” ЕАД осигурява защитата на предоставените лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия се съгласявате, че „Галерия Бургас” ЕАД може да обработва предоставените при регистрацията в Galleria Loyalty Club и впоследствие лични данни за следните цели: техническо управление на програма Galleria Loyalty Club и нейната база данни; установяване на контакт с Вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, , и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или email; директен маркетинг.6.1.3. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните Ви данни от програма Galleria Loyalty Club за посочените цели, „Галерия Бургас” ЕАД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „Галерия Бургас” ЕАД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.6.1.4. На основание Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) може да възразите срещу използването на личните Ви данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели, включително да поискате тяхното заличаване. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до „Галерия Бургас” ЕАД на контактите, посочени в края на тези Общи условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на Ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.6.1.5. По всяко време може да се откажете от получаване на информация, свързана с програмата Galleria LoyaltyClub, на email: info@galleriaburgas.bg  или на интернет адрес: www.galleriaburgas.bg.6.1.6. Имате право да поискате регистрацията Ви в Galleria Loyalty Club да бъде заличена, заедно с предоставените от Вас лични данни, на посочените по-долу контакти.

Контакти за връзка с „Галерия Бургас” ЕАД във връзка с програмата Galleria Loyalty Club:

Е-mail: loyalty@galleriaburgas.bg

Телефон: 056/70-60-20

Адрес: гр. Бургас, ул. "Янко Комитов" 6