Съгласие за обработката на лични данни

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Какво представляват личните данни?

За лични данни се приема всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер, имена, адрес, месторождение, паспортни данни на лицето, семейно положение и родствени връзки, online-идентификатор, или чрез един или повече специфични признаци за неговата физическа, физиологическа генетична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност.

Какви лични данни събираме от Вас ?

 • Единствените данни, които събираме от Вас са:
 • Три имена;
 • Адрес;
 • ЕГН;
 • Номер на лоялна карта;
 • Телефонен номер;
 • Eлектронна поща;
 • Пол;
 • Дата на раждане;

Защо събираме/обработваме Вашите лични данни?

Нашата цел за която събираме/обработваме Вашите лични данни е : техническо управление на програма GALLERIA LOYALTY CARD и нейната база данни; установяване на контакт с Вас; измерване на ефективността на услугите ни; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за награди, които могат да се получат срещу събрани точки, и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или email; директен маркетинг.

Законното основание за обработката на Вашите лични данни е:

 • необходимоста от изпълнение на договорните задължения на Галерия Бургас ЕАД спрямо лицата, участващи в програмата GALLERIA LOYALTY CARD;
 • обработването е необходимо за спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо Галерия Бургас ЕАД, по-конкретно за издаване на служебна бележка за облагаемия годишен доход от получени награди съгласно Закона за данък върху доходите на физическите лица.

Кои сме ние?

Събирането се извършва от Галерия Бургас ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 10, офис 1012, регистрирано в Търговски регистър с ЕИК: 175315210, ТЕЛ: +359 2 926 43 42, email: contactgb@primekapital.com, в качеството на Оператор на лични данни.

Нашият отговорник по защитата на данните е :

Андрей Велио, длъжностно лице по защита на личните данни, с когото можете да се свържете писмено, на следния email адрес GDPR@primekapital.com.

Към кого изпращаме Вашите лични данни?

Получател на Вашите лични данни е : Галерия Бургас ЕАД със седалище и адрес на управление в гр. София 1505, район „Оборище“, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 10, офис 1012, регистрирано в Търговски регистър с ЕИК: 175315210, ТЕЛ. +359 2 926 43 42, email: contactgb@primekapital.com

Същевременно, Вашите лични данни се предоставят на ПК Пропърти Мениджмънт (България) ЕООД както и други компании, които са част от групата Prime Kapital, със седалище в Румъния. Също така, достъп до тях има компанията, извършваща техническо управление на програмата GALLERIA LOYALTY CARD, въз основа на подписано споразумение за обработване на лични данни.

Времето, за което следва да се съхраняват личните данни

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани единствено за времето, през което Вие сте участник в програмата GALLERIA LOYALTY CARD, но при всички случаи не по-късно от изтичане на 5 (пет) годишен срок от получаването на вашето съгласие за съхранние и обработка на лични данни. В случай, че оттеглите съгласието си преди този срок, ще преустановим да съхраняваме и обработваме личните Ви данни.

Оттегляне на съгласието

Съгласието, което сте ни дали, с цел обработка на личните Ви данни, може да бъде оттеглено от Вас, във всеки момент, на място или чрез изпращане на писмено искане на адрес : адрес гр. Бургас, ул. Янко Комитов №6, Търговски център Галерия Бургас, или на email: info@galleriaburgas.bg.

Конфиденциалност на Вашите лични данни

За да се уверим, че данните, предоставени от Вас са в безопасност, започвайки от момента на събирането на Вашите лични данни, ние осигуряваме тяхното конфиденциално третиране, като сме имплементирали в нашата компания процедурни и технически мерки, които гарантират конфиденциалността.

Чрез приемането на този формуляр, заявявам на собствена отговорност факта, че съм разбрал какви лични данни се събират/обработват от Оператора на лични данни и каква е целта на обработката, разбрал съм последиците на предоставянето на моите лични данни и следователно, изразявам своето свободно, непредубеденосъгласие за предаването на тези данни към дружеството Галерия Бургас ЕАД.

Настоящото Съгласие за обработката на лични данни е осъществено в съответствие с Регламент на ЕС 2016/679. В случай, че имате каквито и да е въпроси относно горепосочените аспекти, Ви молим да се обърнете писмено директно към нашето длъжностно лице по защитата на лични данни, на адрес Globalworth Tower, етаж 11, улица Barbu Vacarescu 201, Букурещ, Румъния или email: gdpr@masrei.com.

Съгласие за обработката на лични данни

« назад

Тази уебстраница използва т.нар. „cookies”. Като продължите посещението си в нея, Вие приемате използването на „cookies” и нашата политика на поверителност. Вижте повече тук.

Приемам